Persondatapolitik

Tak fordi du valgte at lægge vejen forbi vores hjemmeside. EasyOffice kontorhotel er et brand i Real Estate Development ApS koncernen.

Alle mennesker har ret til beskyttelse af deres personoplysninger, og i Real Estate Development arbejder vi aktivt med at kunne leve op til dette ansvar. Vi har derfor udarbejdet nedenstående politik, der informerer vores kunder om, hvordan vi behandler personoplysninger om lejere.

Ansøgninger via eksterne lejemålsportaler eller egen hjemmeside på ledige lejemål
Ved din ansøgning om et bestemt ledigt lejemål modtager vi automatisk nedenstående information om dig enten fra lejemålsportaler eller egen hjemmeside:

 • navn
 • adresse (ikke altid)
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • lejemålspræferencer

De pågældende personoplysninger er nødvendige for, at vi kan registrere din interesse i vores ledige lejemål og til vores kommunikation med dig herom.

Vi vil være dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Såfremt du har søgt information om et bestemt ledigt lejemål, og du ikke får lejemålet, vil vi slette dine personoplysninger snarest muligt efter, at dette konstateres. Hvis vi vurderer dig som kandidat til et ledigt lejemål, vil vi gemme dine personoplysninger til eventuel senere administrationen af lejemålet.

Administration af lejemål
I forbindelse med administrationen af dit lejemål kan vores administrator Newsec Datea på vegne af os indsamle følgende personoplysninger om dig:

Erhvervslejer

 • navn
 • CPR-nr.
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • billedlegitimation
 • erhverv
 • stilling
 • branchekendskab
 • fuldmagtsforhold
 • tegningsrettigheder
 • anvendelse af lejemål
 • lejeniveau
 • sikkerhedsstillelse
 • omsætningstal ved omsætningsbestemt leje
 • varme- og vandforbrug samt øvrige eventuelle forbrugsoplysninger
 • bankkontonummer
 • adgangsnøgler og -kort
 • indretning af lejemål
 • fremlejeforhold
 • afståelses- og genindtrædelsesforhold
 • betalingsmisligholdelser og øvrige overtrædelser af lejeforholdet
 • advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet
 • rekonstruktion og konkurs
 • dødsfald
 • tinglyste servitutter og rettigheder vedrørende lejemål

De pågældende oplysninger er nødvendige for, at vi kan entydigt identificere dig og kommunikere med dig samt administrere lejemålet og sikre de hermed forbundne rettigheder og forpligtelser for dig. Da administrationen af dit lejemål således er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, bedes du orientere os om ændringer hertil.

I forbindelse med administrationen af dit lejemål kan vi også have brug for at indsamle og behandle supplerede personoplysninger om dig i forbindelse med eksempelvis myndighedsbehandlinger eller overtrædelser af lejeforholdets vilkår. Du vil i så fald blive orienteret herom, medmindre du allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller din interesse i at blive orienteret herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign.

Real Estate Development er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og Datea Newsec er databehandler for os.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til den pågældende administrator af lejemålet, ligesom de kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Vi opbevarer personoplysninger indtil, at ethvert krav i forbindelse med lejeforholdet er forældet, hvorefter de slettes. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne er relevante for et eventuelt senere krav, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Vi sletter ikke personoplysninger i varslinger, aftaler eller andre dokumenter vedrørende lejemålet, som er relevante for en senere lejefastsættelse mv. i lejemålet eller den pågældende ejendom. Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedure.

Generelt
I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger vil Real Estate Development overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning.

Vores behandling og deling af dine personoplysninger vil være begrænset til det nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. Såfremt vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere dig herom og indhente dit samtykke på forhånd. Ved anonymisering af dine personoplysninger, så du ikke længere er identificeret eller identificerbar, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden at orientere dig herom.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud vedrørende dine personoplysninger, der kan resultere i en høj risiko for dig for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi kan dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål, samt tilknyttede selskaber i Realestate Development -koncernen, som Easyoffice er en del af. I sådanne tilfælde skal disse selskaber overholde

vores privatlivspolitik og sikkerhedskrav, og de må ikke bruge de personlige data, som de modtager fra os, til andre formål. Vi kan også dele dine personoplysninger, som en del af en fælles transaktion, såsom en fusion eller salg af aktiver.

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU og EØS eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

Vores produkter og serviceydelser er kun henvendt til personer over 18 år, og såfremt vi bliver bekendt med, at personoplysninger vedrører en identificeret eller identificerbar person under 18 år, vil de pågældende oplysninger blive slettet.

Den hurtige udvikling vedrørende brugen af personoplysninger betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre nærværende politik.

Rettigheder
Som en del af vores indsamling og behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger og ret til at få dine personoplysninger slettet. Rettighederne kan dog være begrænsede til bestemte situationer eller underlagt visse betingelser.

Mødebooking
Som lejer i EasyOffice får man adgang til et mødebookingsystem, således at man kan booke mødelokalerne i de forskellige kontorhoteller. Adgang til at booke et mødelokale kræver at man påsætter firmanavn og email. Ingen data bliver gemt vedrørende disse mødebookinger. Dvs. på nær d.d. er alt bagudrettet slettet dagen efter.

Cookiepolitik

Realestate Development arbejder hele tiden på at forbedre forholdene på hjemmesiden, så du og andre for en god oplevelse. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, der indsamler, behandler og sorterer oplysninger om, hvordan du og andre besøgende bruger hjemmesiden. Første gang du besøger hjemmesiden bliver du bedt om at tage stilling, om du vil acceptere vores cookie politik.